Contact

Blijhamsterstraat 21

9671 AT Winschoten

telefoon: 0597 432 432

fax: 0597 432 444

 

Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur

 

Het kantoor Slijm Lfil advocaten & belastingkundige is deelnemer aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Dit houdt in dat er een interne geschillenregeling bestaat en dat de consument de mogelijkheid heeft zich te wenden tot de Geschillencommissie Advocatuur, indien het doorlopen van de interne geschillenregeling niet tot een oplossing leidt.

 

Interne geschillenregeling

 

Ondanks dat de advocaten iedere zaak die aandacht geven die hij verdient om de belangen van iedere cliënt optimaal te behartigen, kan het voorkomen dat u niet volledig tevreden bent over de dienstverlening. Uiteraard zult u dit eerst aan de advocaat in kwestie mededelen, zodat deze zijn dienstverlening aan u aan kan passen. Wellicht heeft dit echter niet het door u gewenste effect. Ook is het mogelijk dat u het oneens bent met de hoogte van de declaratie of zelfs van mening bent dat u schade hebt geleden, doordat de advocaat een beroepsfout heeft gemaakt.

 

Voor het geval u er met uw eigen advocaat niet uit komt, is er de interne geschillenregeling. Deze houdt in dat u uw bezwaren kunt voorleggen aan één van de andere advocaten van het kantoor. Deze zal trachten in overleg met u en uw advocaat tot een bevredigende oplossing te komen. Onderdeel daarvan kan zijn dat hij uw zaak overneemt. Afhankelijk van de aard van uw bezwaren zijn echter velerlei oplossingen denkbaar. De interne geschillenregeling is toegankelijk voor alle cliënten van het kantoor.

 

Geschillencommissie Advocatuur

 

Indien het ook met tussenkomst van de andere advocaat als klachtenfunctionaris niet mocht lukken om uw bezwaren naar tevredenheid af te handelen, bestaat er de mogelijkheid om de Geschillencommissie Advocatuur te verzoeken een bindend oordeel te vellen. Deze mogelijkheid bestaat uitsluitend voor natuurlijke personen en niet als de rechtshulp, waarop de klacht betrekking heeft, rechtshulp betreft die verband houdt met de uitoefening van een beroep of bedrijf door de klager. De Geschillencommissie Advocatuur is dus een geschillencommissie die uitsluitend oordeelt in zaken tussen een consument en zijn advocaat.

 

Het voorleggen van een klacht aan de Geschillencommissie Advocatuur dient schriftelijk te gebeuren. Tevens is vereist dat de klager en de advocaat schriftelijk overeen zijn gekomen hun geschil voor te leggen aan de geschillencommissie. Deelname aan de Klachten- en Geschillenregeling houdt echter in dat de advocaten van het kantoor zich bereid verklaren eventuele geschillen met consumenten, die niet door middel van de interne regeling opgelost hebben kunnen worden, aan de Geschillencommissie Advocatuur voor te leggen.

 

Andersom zullen de advocaten, indien zich naar hun mening een daarvoor geëigend geschil voordoet, u vragen ermee akkoord te gaan dat dit wordt voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur.

 

Desgevraagd zullen de advocaten van het kantoor hun cliënten een folder over de Geschillencommissie Advocatuur overhandigen. Nadere informatie over dit onderwerp kunt u ook vragen bij de Geschillencommissie Advocatuur, de Nederlandse Orde van Advocaten of de Deken van de Orde van Advocaten van het arrondissement Groningen.

 

Tenslotte

 

Indien u en met tussenkomst van de andere advocaat als klachtenfunctionaris niet uit komt en uw klacht niet voor afdoening voor de Geschillencommissie Advocatuur in aanmerking komt, zal de klachtenfunctionaris u wijzen op nadere stappen die u kunt ondernemen. Ook de Deken van de Orde van Advocaten van het arrondissement Groningen kan u daarover informeren.

 

Door middel van deelname aan de Klachten- en Geschillenregeling tracht het kantoor zijn cliënten zo goed mogelijk van dienst te zijn, ook voor het geval er tussen de cliënt en zijn advocaat een geschil mocht ontstaan.

 

Adressen en links

 

Geschillencommissie Advocatuur

Postbus 90600

2509 LP   DEN HAAG

Telefoon   : 070 310 53 10

Fax           : 070 365 88 14

 

Nederlandse Orde van Advocaten

Postbus 30851

2500 GW   DEN HAAG

Telefoon  : 070 335 35 86

Fax        : 070 335 35 33

 

Deken van de Orde van Advocaten van het arrondissement Groningen

Postbus 723

9700 AS   GRONINGEN